drako1807

32 teksty – auto­rem jest dra­ko1807.

Na­wet w naj­brzyd­szy i naj­smut­niej­szy dzień pa­miętaj, że są wokół Ciebie ludzie, którzy przyjdą i będą mi­mo wszys­tko i za nic, bo są Twoimi przyjaciółmi. 

myśl • 1 czerwca 2012, 17:23

Wolę być sa­ma i szczęśli­wa niż z kimś i na siłę. 

myśl • 23 maja 2012, 11:16

Jes­tem zła do szpi­ku kości - zgadzam się z Tobą, ale na szczęście mam inną de­finicję zła. 

myśl • 21 maja 2012, 18:55

Na­wet w złotej klat­ce ptak prag­nie wol­ności, czu­je się nie­szczęśli­wy i osaczony. 

myśl • 12 maja 2012, 11:27

Upa­dałam i się ra­niłam, usiadłam na ław­ce, płakałam tak długo, że za­pom­niałam dlacze­go. W pew­nym mo­men­cie się obudziłam i z trzęsący­mi się ko­lana­mi pos­ta­nowiłam nau­czyć się chodzić na no­wo choćbym miała zed­rzeć ko­lana do kości. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 maja 2012, 17:17

...chcę żyć według włas­ne­go sce­nariu­sza, chcę bu­dować każdą chwilę według włas­nej ideologii... 

myśl • 7 maja 2012, 09:50

Cze­mu gdy mówię, że jes­tem spo­koj­na i grzeczna, mówisz za­pom­niałaś "nie" i ciągle my­lisz "sz" z "cz"? 

myśl • 4 maja 2012, 09:26

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 3 maja 2012, 10:27

Każdy ko­tek ma to w so­bie, że pod­ra­pie kil­ka ra­zy i każdy już wie jak się z nim obchodzić... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 maja 2012, 16:39

śniłeś mi się dzi­siaj w no­cy i tyl­ko ja to wiem, tyl­ko ja pa­miętam Twój smak, za­pach i dotyk. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 1 maja 2012, 10:35

drako1807

bo ja jestem proszę Pana na zakręcie... sama (nie samotna) nie-żona (bo po rozwodzie) nie-kochanka (bo po rozstaniu) po prostu kobieta (po trzydziestce) i mama (na zawsze) zaczerpnięte z internetu autor nieznany ale tak trafny do mojej osoby...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

drako1807

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Aktywność